Гацуурт төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ, тайлан