Тогтвортой хөгжил

Сентерра нь аюулгүй бөгөөд хариуцлагатай байдлаар үйл ажиллагаагаа эрхэлдэг бөгөөд энэ нь манай оролцогч талуудын хүлээлтэд нийцдэг эсвэл уг хүлээлтээс давуу байдаг.

Сентеррагийн хувьд хийж буй бүхий л зүйл нь нэгдмэл байдал, ёс зүйд суурилсан байдаг. Нэг баг болж ажилладгийн хувьд байгаль орчин эсвэл аюулгүй ажиллагааны асуудлыг хойш тавилгүйгээр тасралтгүй сайжруулах зорилготойгоор бид үр дүнд анхаарлаа төвлөрүүлэн онц сайн гүйцэтгэлтэй ажилладаг. Бид зохион байгуулах чадвар сайтай бөгөөд уян хатан байж чаддаг. Олон улсын компанийн хувьд бид хүмүүсийн төрөл бүрийн хэрэгцээ, үнэт зүйл, соёлыг хүндэтгэн харьцаж оролцогч талуудын итгэлтэй байдлыг хангахын тулд нээлттэй байдлаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

Үүний тулд бид:

-Уурхайн үйл ажиллагаа болон төслүүдээ аюулгүй, бүтээмжтэй, үр ашигтай байдлаар эрхэлснээр зорилтуудаа биелүүлдэг

-Өнөөгийн хөрөнгө болон үйл ажиллагаа явуулж буй талбайнуудынхаа үнэт зүйлийг нэмэгдүүлдэг

-Хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт зүйлс, бизнесийн ёс зүй, ажлын байран дах аюулгүй ажиллагаа, байгаль хамгаалал, орон нутгийн хөгжил, ил тод байдал ба засаглалын хувьд бид салбартаа тэргүүлэгч байхыг эрмэлздэг

-Бидний үйл ажиллагаанаас үүсч болзошгүй аливаа сөрөг нөлөөллийг бид боломжийнхоо хэмжээнд бууруулдаг

-Оролцогч талуудынхаа хэрэгцээ болон асуудлыг аль болох үр дүнтэй байдлаар шийдвэрлэхийн тулд тэдэнтэй харилцаагаа нэмэгдүүлдэг.

Дээрхи зарчмуудыг баримталснаар үйл ажиллагаа явуулж буй улс орнуудынхаа хувьд бид ажил олгогч бөгөөд сайн түнш хэвээр байна гэдэгтээ бид итгэлтэй байна.