Aлтан цагаан овоо

Газрын гадаргуу дээрх хайгуул, сорьцлолтын ажлыг гүйцээх өрөмдлөгийн ажлын үр дүнд Алтан Цагаан Овоо (АЦО) ордыг 2010 оны 5 дугаар сард илрүүлсэн. Тус хайгуулын талбай нь Монгол Улсын хамгийн зүүн талын аймаг болох Дорнод аймгийн Цагаан Овоо сумын нутагт Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотоос зүүн хойд зүгт 600 орчим километр зайтай байрладаг. АЦО орд нь Цагаан Овоо сумын төв (2000 орчим хүн амтай)-өөс баруун урагш ойролцоогоор 40 км, хамгийн ойр орших хүн ам харьцангуй ихээр төвлөрсөн /38,150 хүн амтай/ Чойбалсан хотоос баруун хойд зүгт 175 км зайд оршдог.

АЦО орд нь Арева компанийн 100 хувийн эзэмшлийн охин компани болох “Коже Говь” компаниас 2010 оны 5 дугаар сард Сентеррагийн худалдаж авсан Цагаан Овоо лицензит талбайд оршдог бөгөөд тус ордоос олох цэвэр ашгийн 1.75%-ийг Арева-д төлөх нөхцөлтэй. Түүнээс гадна Цагаан Овоо лицензит талбайтай зэргэлдээ орших хайгуулын гурван лицензит талбай (Тариат, Хүрэн Толгой, Давхар Толгой)-г Сентерра эзэмшдэг. Энэ дөрвөн лицензит талбай нийлээд ойролцоогоор 77,000 га буюу 35 км х 25 км орчим талбайг хамардаг. Энэ талбай нь Дорнод Монголын талд оршдог бөгөөд “Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай” Монгол Улсын хуульд хамрагдаагүй.

2010 оны 5 дугаар сараас 2011 оны 6 дугаар сарыг дуустал хугацаанд Сентерра тус талбайд өргөн хүрээтэй хайгуулын үйл ажиллагаа, түүний дотор геологийн зураглал, алювийн хурдсын дээжлэлт, торны хөрсний дээжлэлт, геофизикийн судалгаа (газар-агаарын соронзон судалгаа, албадмал туйлшрал, гравитацийн судалгаа), суваг малталт болон алмазан өрөмдлөгийн томоохон хэмжээний хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн байна. Өрөмдлөгийн цэг тогтоох энэхүү ажлын дүнд хайгуулын томоохон талбайнуудад геологи, геохими, геофизикийн нэлээд олон цэгүүдийг тогтоосон бөгөөд одоогоор тэдгээр талбайнуудын зөвхөн таван талбайд нь алмазан өрөмдлөгөөр туршилт хийгээд байна. 2011 оны 5 дугаар сарыг дуустал 124 алмазан өрмийн цооног гаргаж, нийт 21,753 метр өрөмдлөгийн ажил гүйцэтгэсэн байна. Энэ ажлын үр дүнд хоорондоо ойр байрлах дөрвөн брекчийн хоолойг олж тогтоосноос гурав нь үнэт болон суурь металлын томоохон эрдэсжилттэй болох нь тогтоогджээ.

АЦО-д илрүүлсэн үнэт болон суурь металлын эрдэсжилт нь Юрийн хурдас, Пермийн давхарга, галт уулын чулуулгийг зүссэн, босоо, эгц уналтай, гурван брекчийн хоолой (1, 2, 4-р хоолой)-д оршино. 1, 2-р хоолойнууд нь зарим хэсгээрээ ил, харин 4-р хоолой далд байдалтай байна. Гурван хоолой (1, 2, 4-р хоолой)-н эрдэсжсэн хэсэг нь гүнээрээ харилцан адилгүй байдалтай. 1-р хоолойн алт-мөнгө (Au-Ag) болон хар тугалга-цайр (Pb-Zn)-ын эрдэсжилтийн дээд бүс план дээр ойролцоогоор 300м х 200м, доод бүс нь ойролцоогоор 150м х 300м хэмжээтэй. 2-р хоолойн хувьд Au-Ag болон Pb-Zn эрдэсжилтийн газрын гадаргууд ойр орших дээд бүс нь план дээр ойролцоогоор 120м х 240м, доод бүс нь 60+ х 60м хэмжээтэй. 4-р хоолойн эрдэсжилт нь план дээр 200 орчим метрийн гүнээс доош ойролцоогоор 250м х 300м хэмжээтэй байна. 3-р хоолойд гурван цооног өрөмдсөн боловч томоохон хэмжээний илэрц тогтоогдоогүй байна.

Хоолойнуудын дээд, доод хэсгүүдийн алтны агуулга ойролцоо буюу 0.1г/т-160г/т хүртэл хэмжээтэй байна. Мөнгөний агуулга нь ерөнхийдөө 10-30 г/т боловч дээд тал нь 500г/т хүртэл хэмжээтэй байна. Холимог суурь металл (Pb + Zn)-ын агуулга 0.5-1 г/т хооронд байгаа бөгөөд хоолойнуудын үнэт металлын өндөр эрдэсжилттэй хэсгүүдийн 3%-ийг эзлэж байна. Гэхдээ суурь металлын агуулга нарийн судлуудын дагуу 40% хүртэл хэмжээтэй байна.

Эрдэсжилт нь бараг жигд байгаа бөгөөд газрын гадаргуугаас доош 200 метрийн гүнд хэвтээ диоритын бүлэг cувгууд эрдэсжсэн брекчийн хоолойнуудыг хөндлөн огтолж гарсан ба түүнээс доош зөвхөн бага агуулгатай эрдэс чулуулгийн сийрэг судлууд бүхий хоолойнуудаар хязгаарлагдаж байна.

Эрх бүхий этгээд

Энэхүү хэвлэлийн мэдээ болон Сентеррагийн вэбсайтад тавигдсан АЦО төслийн өрөмдлөгийн ажлын шинэ үр дүн болон энэ хэвлэлийн мэдээнд орсон шинжлэх ухаан, техникийн бусад мэдээллийг Канадын Уул Уурхай, Металлурги, Нефтийн Хүрээлэнгийн стандартууд болон Эрдсийн төслийн талаарх шинжлэх ухаан, техникийн мэдээллийг зарлах тухай Канадын NI 43-101 стандарт (NI 43-101)-ын дагуу боловсруулж, NI 43-101 стандартад заасан эрх бүхий этгээд болох мэргэшсэн геологич, Сентеррагийн хайгуул хариуцсан Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Иэн Аткинсоны удирдлага дор Сентеррагийн геологи, уул уурхайн мэргэжилтнүүд хянан баталгаажуулж, эмхэтгэсэн болно.

Хэтийн төлвийн тухай мэдээлэлтэй холбоотой санамж

Энэ хэвлэлийн мэдээ болон түүнд дурьдагдсан баримт бичгүүдэд агуулагдсан мэдээлэл нь өнөөгийн эсвэл өнгөрсөн үйл явдлуудын тухай мэдээлэл биш бөгөөд үнэт цаасны тухай Канад улсын холбогдох хууль тогтоомжид тодорхойлсноор түүнийг “хэтийн төлвийн тухай мэдээлэл” гэж үзнэ. Хэтийн төлвийн тухай ийм мэдээлэлд эрсдэл, тодорхой бус байдал болон хэтийн төлвийн тухай ийм мэдээллээр илэрхийлснээс ихээхэн ялгаатай бодит үр дүн, гүйцэтгэл, төлөв, боломжуудыг гаргаж болох бусад хүчин зүйлсийг хамааруулж ойлгоно. Боломжтой тохиолдолд “гэж үзэх”, “найдах”, “тооцоолох”, “бодох”, “зорих”, “төлөвлөх”, “эрмэлзэх”, “үргэлжлүүлэх”, “төсөв”, “таамаглал”, “төсөөлөл”, “урьдчилсан тооцоо”, “болно”, “на4”, “хуваарь”, “чадавхи”, “стратеги” гэсэн үгс болон тэдгээртэй төстэй хэллэгүүдийг хэтийн төлвийн тухай мэдээллийг тодорхойлох зорилгоор хэрэглэлээ. Тухайлбал, хэтийн төлвийн тухай эдгээр мэдэгдлүүд нь “Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай” хуулийн тус компанийн АЦО төсөлд үзүүлэх нөлөөлөл, бизнесийн хэтийн төлөв (үүнд шинэ ордуудыг ашиглалтад бэлтгэх хугацаа, хайгуулын үйл ажиллагааны амжилт хамаарна), боломжууд, түүний дотор хайгуулын зардал, төлөвлөгөөний талаарх Сентеррагийн тооцоотой холбоотой.

Хэдийгээр энэхүү хэвлэлийн мэдээнд орсон хэтийн төлвийн тухай мэдээлэл нь одоогоор удирдлагад байгаа мэдээлэл болон удирдлагын зүгээс үндэслэлтэй гэж үзэж байгаа таамаглалд үндэслэсэн энэхүү хэвлэлийн мэдээг гаргасан өдрийн байдлаарх Сентеррагийн итгэл үнэмшлийг тусгасан боловч бодит үр дүн, гүйцэтгэл, амжилт, хэтийн төлөв, боломжууд нь илэрхий эсвэл далд утгатай байхаас үл хамааран хэтийн төлвийн тухай тийм мэдээлэлтэй тохирно гэж Сентеррагийн зүгээс баттай хэлэх боломжгүй. Хэтийн төлвийн тухай мэдээлэл нь Сентерра үндэслэлтэй гэж үзсэн ч гэсэн улс төр, бизнес, эдийн засгийн болон өрсөлдөөний үлэмж тодорхой бус байдал, болзошгүй тохиолдлуудаас угаас хамааралтай байдаг маш олон тооцоо, таамаглалуудад зайлшгүй үндэслэсэн байдаг. Мэдэгдэх, үл мэдэгдэх хүчин зүйлс нь хэтийн төлвийн тухай мэдээлэлд урьдаас тооцоолсноос ихээхэн ялгаатай бодит үр дүн гарахад хүргэж болно.

Одоогийн байдлаар хүлээгдэж буй үр дүнгээс ихээхэн ялгаатай бодит үр дүн эсвэл үйл явдалд хүргэж болзошгүй бусад хүчин зүйлсэд дараах зүйлс орно. Үүнд: алт болон суурь металлын үнийн тогтворгүй байдлаас хамааралтай Компанийн бизнесийн эмзэг байдал; Монгол Улс дахь тус Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой улс төрийн эрсдэлүүд; Монгол Улсын хууль тогтоомж, Засгийн газрын үйл ажиллагаанд гарсан өөрчлөлтүүд эсвэл тэдгээрийг дарангуйлсан байдлаар албадан хэрэгжүүлснээс үүдэн гарах нөлөөлөл; Монгол Улс дахь тус Компанийн үйл ажиллагаанд “Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль”-ийн үзүүлэх нөлөөлөл; Монгол Улсын Засгийн газрын эрх бүхий байгууллагуудаас цаашид хийх шалгалтын үзүүлэх нөлөөлөл; тус Компанийн цаашдын хайгуулын үйл ажиллагаа, ашиглалтын бэлтгэл ажлын амжилт; ашигт малтмалын ордын төлөөх өрсөлдөөн; Компанийн даатгалын хүрэлцээтэй байдал; байгаль орчин, эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны эрсдэлүүд; Компанийн хайгуулын талбайнуудтай холбоотой өмчийн эрхийн зөрчил; Компанийн зээлийн хэлэлцээрийг хязгаарласан нөхцөлийн үзүүлэх нөлөөлөл; Компанийн хайгуулын талбай байрлах алслагдмал газарт тоног төхөөрөмж, бараа материал нийлүүлэхэд хугацаа их шаардагдах; Монгол Улс дахь тус Компанийн хайгуулын талбайнуудад хууль бусаар олборлолтын үйл ажиллагаа явуулах; Компанийн хууль ёсны эрхээ хангуулах чадавхи; Компанийн цаашид санхүүжилт олох боломж; дэлхийн санхүүгийн өнөөгийн байдлын үзүүлэх нөлөөлөл; валютын ханшийн хэлбэлзлийн нөлөөлөл; Компанийн богино хугацааны хөрөнгө оруулалтуудад зах зээлийн сүүлийн үеийн нөхцөл байдлын үзүүлэх нөлөөлөл; мэргэжлийн ажилтнуудыг татах, тогтвортой ажиллуулах Компанийн чадавхи; зээлийн үндсэн төлбөр болон хүүг төлж барагдуулах Компанийн чадавхи; хамтарсан үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаатай холбоотой эрсдэлүүд орно. Урьдаас таамагласан, тооцоолсон эсвэл төлөвлөснөөс өөр үр дүн, таамаглал, гүйцэтгэл, амжилт, хэтийн төлөв эсвэл таатай боломжуудыг ирээдүйд бий болгох бусад хүчин зүйлс ч байж болно. www.sedar.com хаягаар SEDAR дээр хамгийн сүүлд тавигдсан тус Компанийн “Жил тутмын мэдээллийн тайлан” (AIF) дахь “Эрсдэлийн хүчин зүйлс” гэсэн хэсгийг үзнэ үү.

Мэдэгдэх, үл мэдэгдэх олон хүчин зүйлс, ирээдүйд болох үйл явдлууд нь энэхүү хэвлэлийн мэдээнд орсон хэтийн төлвийн тухай мэдээлэл, мэдэгдлүүдээр илэрхийлсэн эсвэл илэрхийлж болох үр дүн, гүйцэтгэл эсвэл амжилтуудаас ихээхэн ялгаатай бодит үр дүн, гүйцэтгэл эсвэл амжилтуудыг гаргахад хүргэж болзошгүй тул хэтийн төлвийн тухай мэдээлэл, мэдэгдлүүдийг үнэн зөв гэж батлах боломжгүй. Иймд Сентерратай холбоотой шийдвэр гаргахдаа энэ бүх хүчин зүйлсийг харгалзаж үзэх ёстой бөгөөд ирээдүйн хөрөнгө оруулагчдын хувьд хэтийн төлвийн тухай мэдээлэлд хэт их итгэхгүй байх нь зүйтэй. Хэтийн төлвийн тухай мэдээлэл нь 2011 оны 7 дугаар сарын 11-ны өдрийн байдлаарх мэдээлэл болно. Холбогдох хуульд зааснаас бусад тохиолдолд Сентерра нь таамаглал, нөхцөл байдалд гарсан өөрчлөлтүүд эсвэл хэтийн төлвийн тухай мэдээлэлд нөлөө үзүүлэхүйц аливаа үйл явдлыг тусгах үүднээс хэтийн төлвийн тухай мэдээллийг шинэчлэх эсвэл түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах үүрэг хүлээхгүй.

Сентеррагийн тухай

Сентерра нь ихэвчлэн Ази, хуучин ЗХУ-ын бүрэлдэхүүнд байсан улсууд болон шинээр үүсэн бий болж байгаа зах зээлүүдэд алтны ордуудыг ашиглах, ашиглалтанд бэлтгэх, хайгуул явуулах, худалдаж авах чиглэлээр төвлөрч ажилладаг алт олборлогч компани юм. Сентерра нь Хойд Америк дахь алт олборлогч тэргүүлэх компаниудын нэг бөгөөд Төв Азид алтны олборлолтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа Өрнөдийн хамгийн том компани юм. Сентеррагийн хувьцааг Торонтогийн хөрөнгийн бирж дээр CG гэсэн тэмдэгтэйгээр арилжаалдаг. Тус Компанийн төв байр Канад улсын Торонто хотод байрладаг.

Сентеррагийн тухай нэмэлт мэдээллийг тус Компанийн www.centerragold.com вэб сайтаас болон www.sedar.com вэб сайтаар орж авах боломжтой.

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ ХОЛБОО БАРИНА УУ:

Centerra Gold Inc.
John W. Pearson
Vice President, Investor Relations
(416) 204-1241
john.pearson@centerragold.com