Түүх

Бороогийн ордыг 1910 онд нээсэн. Удалгүй түүнийг аж үйлдвэрийн аргаар ашиглаж эхэлсэн боловч 1920-иод оны үйл явдлын улмаас зогссон байна. 1933 онд олборлолтыг дахин сэргээж, 1942 онд боловсруулах үйлдвэр барьсан хийгээд тэр нь газрын гадаргад ойрхон орших хэд хэдэн кварцан судлаас олборлосон алтыг боловсруулж байв. Тэр үеийн ямар нэгэн баримт хадгалагдаагүй бөгөөд 1960-аад оны дунд үе хүртэлх үйл явдал баримтжаагүй үлдсэн байна.

1960-аад оны сүүлээр хийсэн хайгуулын ажлын үр дүнд Бороо нь ашиглаж болох томоохон орд болохыг тогтоож, улмаар түүнийг 1982-1990 онд Зүүн Герман-Монголын хамтарсан геологийн экспедиц нарийвчлан судалсан. Хоёр Герман нийлснээр хамтарсан экспедиц дуусгавар болсон.

Түүнээс хойш хэд хэдэн этгээд уг хөрөнгийг эзэмшиж байсан бөгөөд тэдгээрийн тоонд 1996 онд Бороогийн лицензи авсан Алтай Холдинг компани орж байв.

1998 онд Австралийн алтны Эй Жи Ар (AGR) компани уг төслийн 85%-ийг худалдан авч дараа жил нь техник-эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж дуусгасан. Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээг хийж, 2000 оны 3-р сард Монгол Улсын Засгийн газраар батлуулсан. 2000 оны 8-р сард Эй Жи Ар компани нэмж 10%-ийн эзэмшил авсан.

1998 оны 7-р сард Монгол Улсын Засгийн газартай Тогтвортой байдлын гэрээг байгуулсан бөгөөд түүнд оруулах сүүлчийн нэмэлтийг 2000 оны 5-р сард хэлэлцэж тохирсон. Тогтвортой байдлын гэрээг албан ёсоор батлуулахын тулд Эй Жи Ар эрх баригчидтай тулж ажилласны үр дүнд 2001 оны 12-р сард хууль батлагдаж, тогвортой байдлын гэрээг Монгол Улсын татварын хууль тогтоомжоор хүлээн зөвшөөрсөн. Төсөл хэрэгжих хугацаанд тус үйлдвэрийн хувьд татварын хууль тогтоомж тогтвортой үйлчлэх баталгааг Тогтвортой байдлын гэрээ хангаж байна.

Бороогийн ордыг эзэмшиж ашиглалтанд оруулах техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж дуусгасан. 1999 оны 5-р сард SRK Consulting (Australasia) бие даан нөөцийг тооцон үнэлж, 2001 оны 2-р сард шинэчилсэн.

2001 оны дүн тайландаа Эй Жи Ар нь Бороо дах тонн тутмын 3,76 граммын дундаж агуулгатай нийтдээ 1,14 сая унц алт агуулсан боломжит нөөцийг 9,4 тонноор үнэлсэн. Ингэхдээ захын агуулгыг 1,2 гр/т гэж тооцсон байна. Нөөцийг тооцохдоо 1 унц алтны дундаж үнийг 290 ам.доллараар тооцсон.

Сентеррагийн өмнөх компани болох Камеко Гоулд Компани нь 2002 оны 4-р сард Эй Жи Ар-ын хяналтын хувийг худалдан авч, боловсруулах үйлдвэрийн инженер-техникийн ажил, хангамж, барилгын менежментийг гүйцэтгүүлэхээр 2002 оны 5-р сард Австралид төвтэй барилгын компанитай барилгын ажлын гэрээ байгуулсан.

Уурхайн талбайд 2002 оны 7-р сард барилгын ажил эхэлж 2003 оны сүүлээр дуусан үйлдвэрийг ашиглалтад оруулсан байна. 2004 оны 3-р сарын 1-ний өдөр арилжааны үйлдвэрлэлийг эхлүүлжээ.

Сентерра нь энэ төслийг бүрэн эзэмшиж эхэлснээсээ хойш Засгийн газартай байгуулсан тогтвортой байдлын гэрээгээ шинэчилж Бороо нь 2007 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн ААНОАТ-ыг 25%-иар, нөөц ашигласны төлбөрийг 2.5%-иар төлж байсныг 2007 оны 8-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн хуульд заасан 5%-иар төлж байхаар нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.