Байгаль орчин

Байгал1 орчин Бороо Гоулд компани нь байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг Монгол Улсын болон олон улсын стандартуудад заасан хэмжээнд болон түүнээс давуулан хэрэгжүүлсээр ирсэн.

• Байгаль орчны хэлтэс нь үйл ажиллагаагаа холбогдох хууль тогтоомжид бүрэн нийцүүлэн компани, Монгол Улсын Засгийн газар болон ард иргэдэд аль болох хамгийн их үр өгөөжтэй байлгахын тулд орон нутгийн болон холбогдох төрийн байгууллагуудтай нягт хамтран ажилладаг.

• Компани нь байгаль орчны хэлтсийнхээ үйл ажиллагааг холбогдох эрх бүхий байгууллагуудад тогтмол тайлагнадаг. Гүйцэтгэж байгаа ажлуудыг бүрэн мэдээлснээр хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрүүдийн явц, цаашид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа төслүүдийн талаар холбогдох эрх бүхий байгууллагууд бүрэн мэдээлэлтэй болдог. Тухайлбал, тус хэлтэс жил бүрийн байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр болон байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулдаг. Эдгээр хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд хийж гүйцэтгэсэн, хийж байгаа болон ирээдүйд хийхээр төлөвлөсөн ажлуудын талаар дэлгэрэнгүй тусгадаг бөгөөд тэдгээрийг төрийн холбогдох байгууллагууд хянан хэлэлцэж, компани болон төрийн байгууллагын аль алины саналыг бүрэн тусгах үүднээс зохих зохицуулалтыг хийдэг.

• Тухайн жилийн байгаль хамгаалах болон нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааны зардлыг жил бүр тооцоолж, уг тооцоолсон дүнгийн 50 хувьтай тэнцэх хөрөнгийг тусгай дансанд байршуулдаг бөгөөд үүнийг төрийн байгууллагууд хянаж байдаг. Энэ байршуулсан хөрөнгө нь нөхөн сэргээлтийн ажлыг төлөвлөсний дагуу хийж гүйцэтгэх санхүүгийн баталгаа болдог.

• Компани нь олон улсын ISO 14001 стандартын шаардлагуудад нийцсэн байгаль орчны менежментийн систем (БОМС)-ийг бий болгосон бөгөөд байгаль орчны холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд уг системдээ байнга хяналт тавьж сайжруулдаг. Энэ хөтөлбөр нь компанийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг олон талаар нэмэгдүүлэх үр дүнтэй арга хэрэгсэл болж байгаагаараа онцгой ач холбогдолтой юм.

• Компани үйлдвэрлэлдээ цианид ашигладаг. Цианидын менежментийн хувьд Компани юуны өмнө цианидын менежментийн талаарх Монгол Улсын хууль тогтоомжийг үйлдвэрлэлийн бүхий л шатандаа хатуу мөрддөг. Түүнчлэн батлагдсан стандартуудаас хамгийн өндөр шаардлагатай цианидын менежментийн стандартуудыг (IUCM) тус компани өөрийн санаачилгаар дагаж мөрддөг. Цианидын менежментийг дээрх стандартуудын дагуу хэрэгжүүлж байгаа эсэхэд хяналт тавих үүднээс аудит тогтмол хийдэг.

• Сентерра Гоулд нь “Олон улсын цианидын менежментийн дүрэм”-д гарын үсэг зурсан компани юм.

• Үйлдвэрийн зутан дахь цианидыг маш бага агуулгатай болтол нь хоргүйжүүлдэг. Ингэснээр ашиглалтын үед болон уурхайн хаалтын дараа хаягдлын сангаас үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг хамгийн бага түвшинд байлгадаг.

• Гадаргын усны ашиглалтыг бууруулахын тулд дулааны улиралд Бороогийн үйлдвэрт хаягдлын сангийн усыг дахин ашигладаг.

• Барилгын болон менежментийн талаарх Монгол Улсын болон олон улсын стандартуудын дагуу зураг төслийг нь боловсруулж барьсан, маш нарийн бүтэцтэй, зохих зөвшөөрөл бүхий байгууламжид хаягдлын сангийн гадаргын усыг хадгалдаг. • Боломжтой тохиолдолд БГК нь хаягдал төмөр, аккумуляторын батерей, хаягдал тос зэрэг технологийн бус хаягдлыг тусад нь цуглуулан дахин боловсруулахаар гэрээт компаниудад хүргүүлдэг.

• Үйл ажиллагаанд өртсөн талбайн нөхөн сэргээлтийг олборлолтын үйл ажиллагаатай зэрэг гүйцэтгэдэг. Нөхөн сэргээлтийн ажилд өнөөг хүртэл нийт 6.7 тэрбум төгрөг зарцуулаад байна. Нөхөн сэргээлтийн ажлыг ашиглалтын үйл ажиллагаатай нэгэн зэрэг явуулж үйл ажиллагаанд өртсөн талбайн бүрэн сэргэх хугацааг ойртуулах нь орон нутагт ихээхэн үр өгөөжтэй байдаг. Уурхайн үйл ажиллагаатай нэгэн зэрэг нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэх нь үйл ажиллагаанд өртөх нийт талбайг багасгаж, улмаар орон нутагт үзүүлэх нөлөөллийг багасгах, ашиглалтын талбайн нөхөн сэргээлтийн зардлыг бууруулах, тухайн талбайн орчны эрүүл ахуйг сайжруулах ач холбогдолтой.

• Нөхөн сэргээлтийн ажлыг уурхайн ашиглалт эхлэхээс өмнө эхлүүлдэг. Ашиглалт явуулах талбайн шимт хөрс болон түүний доод давхаргыг хуулж хадгалдаг. Энэ хөрсийг хэлбэржүүлсэн талбайд шууд зөөн байрлуулж болно эсвэл тохирох хэлбэршүүлсэн талбай байхгүй тохиолдолд шимт хөрсний овоолгод нөөцлөн хадгалж байгаад дараа нь хэлбэршүүлсэн талбайд аваачин байрлуулдаг. Хөрсийг хуулан нямбайлан хадгалснаар хөрсөнд агуулагдаж буй төрөл зүйлсийн нахиа соёог хэвээр хадгалж нөхөн сэргээсэн талбайд байгалиасаа ургах төрөл зүйлүүдэд таатай орчин болж өгдөг.

• Уурхайн талбай, түүний ойр орчмын уугуул ургамлын бүрхүүлээс үр түүж нөхөн сэргээлтэнд ашигладаг. Энэ үрийг шимт хөрсний давхаргад гараар тараадаг. Нөхөн сэргээлтийн ихэнх ажилд орон нутгийн иргэдийг ажиллуулдаг.

• Бороогийн уурхайд ашиглалтын үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө тус компани уурхайн талбайг нөхөн сэргээх үүргээ ухамсарлаж өөрийн хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлэхийн тулд уурхайн талбайг бүрэн нөхөн сэргээхэд шаардагдах нөхөн сэргээлтийн зардлыг тодорхой хуваарийн дагуу тусгайлан байршуулсаар ирсэн.

• Уурхайн хаалтын дараа дээр дурьдсан олон төсөл, хөтөлбөрийн үр дүнд уурхай байсан газар нь олборлолт эхлэхээс өмнө байсан шигээ эсвэл түүнээс илүү үржил шимтэй байх, мөн байгаль орчин нь урьдын адил хэн бүхэнд үр өгөөжөө өгсөөр байх болно гэсэн баталгааг Компани өгч чадна.