Үйлдвэрлэл ба нөөц

Үйлдвэрлэл ба нөөц


Үйлдвэрлэл 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Нуруулдан уусгалтын олборлосон хүдрийн тонн (000) 3,601 3,629 3,481 1,694 0 143
Олборлосон хүдрийн тонн (000) 145 1,884 2,865 3,082(4) 2,362 2,416 2,913 2,399 0 907
Боловсруулсан хүдрийн тонн (000) 113 1,850 2,231 2,387 2,549 2,496 2,077 2,466 2,340 2,382
Үйлдвэрийн тэжээлийн дундаж агуулга
(гр/тонн)
2.9 4.5 4.2 4.3 3.6 2.7 2.6 1.38 1.1 1.3
Металл авалт (%) 97.0 93.7 91.5 87 85.3 77.7 72.9 71.8 68.9 64.0
Цутгасан алтны унци (1) (2)
(000s)
4 218 286 283 255 193 151 111 59 72

1.  100%-ийн үндсэн дээр, 2007 оны 10-р сарын 17-ны өдрөөс эхлэн Сентеррагийн хөрөнгийн хувь 100% болсон.

2.  2003, 2004 онд цутгасан алтны хэмжээнд 2003 оны 12-р сар, 2004 оны 1 ба 2-р сард явуулсан ашиглалтын өмнөх үйлдвэрлэлийн хэмжээг тусгасан.

3.  GAAP бус тооцооллоорх нийт бэлэн мөнгөний зардал

 

 

 

Нөөц ба баялаг

Бороогийн алтны нөөц болон баялгийг 2010 оны 12-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар тооцоолсныг дараах хүснэгтэд үзүүллээ.

Тонн
(000s)
Агуулга
гр/т

Агуулагдаж буй алт
Унци
(000)

НӨӨЦ
Баттай 8,767 0.8 215
Бодитой 891 2.9 83
Нийт нөөц 9,658 1.0 298
БАЯЛАГ
Баттай 452 2.2 32
Бодитой 4,464 1.5 210
Нийт баттай ба бодитой баялаг 4,916 1.5 242
Боломжтой баялаг 7,323 1.0 233