Хайгуулын болон ашиглалтад бэлдэх ажлууд

2004 онд Сентерра Роско Постл Ассошиэйтс Инк. (“РПA”)-аар Гацууртын орд газарт шинээр өрөмдлөгийн ажил гүйцэтгүүлж нөөцийн тооцоог шинээр гаргуулахаар болсон.

РПA-ийн 2005 оны 1-р сарын 27-ны өдрөөр тэмдэглэсэн техникийн тайланд 2004 оны 11-р сарын 17-ны байдлаар өрөмдөж дууссан цооногуудын мэдээлэлд үндэслэн нөөцийн тооцоог тусгасан. Алтны захын агуулгын түвшинг 2.0 грам/тонн, өндөр зэрэгт тооцох агуулгын түвшинг 25 грам/тонноор авахад тооцоолсон нөөц нь дунджаар 3.4 грам/тонн агуулгатай, нийтдээ 890,000 унц алт агуулсан 8.1 сая тонн болж байна. Балансын бус нэмэлт нөөцийг дунджаар 3.1 грам/тонн агуулгатай, нийтдээ 152,000 унц алт агуулсан 1.5 сая тонноор тооцоолжээ.

Өрөмдлөгийн хөтөлбөрийг 2005 оны 1-р сарын дунд хүртэл Гацууртын орд газарт үргэлжлүүлсэн бөгөөд түүний үр дүнд 52 цооног өрөмдөж, мэдээллийн санд оруулсан болно. Алтны агуулга ихтэй дээжүүдэд бага захын агуулга болон өндөр зэрэгт тооцох агуулгыг ашигласан. Шинэ тооцоололд захын агуулгыг 1.6 г/т, өндөр зэрэгт тооцох агуулгатай бүрдлүүдийг эрдэсжилтийн бүсээс хамааран 30-40 г/т байхаар тооцсон. Сентеррагийн ажилтнууд тооцоолсон нөөцийн шинэ моделийг хийхдээ орд газрыг өөр өөр агуулгатай бүсүүдийг илэрхийлэх эрдэсжилтийн гурван тасархайд  хуваасан гурван өөр төрлийн хүдрийн биетийг ашиглажээ. Хүдрийн биет тус бүрийн дотор блокуудыг агуулгаар нь интерполяци хийхийн тулд жирийн кригены аргыг ашигласан болно.

Үүний үр дүнд, 2005 оны 4-р сарын 29-ний өдөр Сентерра нь Гацуурт дах бодитой нөөцөө 387,000 унциар нэмэгдсэнийг зарлаж шинэчилсэн нөөцийн тооцоогоор дунджаар 3.5 грам/тонн агуулгатай, нийтдээ 1,277,000 унц алт агуулсан 11.3 сая тонн болсныг мэдээлжээ. Боломжтой нөөцийн хэмжээг нэмэгдүүлж дунджаар 3.0 грам/тонн агуулгатай, нийтдээ 210,000 унц алт агуулсан 2.2 сая тонн гэж тооцсон.

Гацууртыэн орд өргөжиж металлургийн туршилтын ажлууд нэмэгдсэнд үндэслэн Сентеррагийн ТУЗ-өөс уг тслийг хэрэгжүүлэх ТЭЗҮ-ийг боловсруулах шийдвэр гаргасан. Төслийн ТЭЗҮ боловсруулах ажил 2005 оны 5-р сард эхэлж 2005 оны эцэс гэхэд дуусахаар төлөвлөгдсөн.

Хайгуулын ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж ТЭЗҮ-ийг 2005 оны 12-р сард боловсруулж дууссаны дараа 2006 оны 1-р сард шинэ нөөцийн тооцоог мэдээлсэн байна. Гацуурт төслийн шинэчилсэн ТЭЗҮ-ийг 2006 оны эхний улиралд боловсруулж дууссан ба үүнд 2005 оны 12-р сард боловсруулсан ТЭЗҮ-д тусгасан Төвийн бүсийн ил уурхайгаас гадна Үндсэн бүсэд эдийн засгийн хувьд үр ашигтай ил уурхай байгуулахаар тусгасан байна.

2010 оны 12-р сарын эцэс гэхэд Гацууртын боломжтой нөөцийн хэмжээ 1.5 сая унц, бодитой болон баттай нөөцийн хэмжээ 426,000 унц, боломжтой баялагийн хэмжээ 491,000 унц гэж тооцоолсон байсан.

Ил уурхайгаас олборлосон хүдрийг Гацууртаас Бороогийн үйлдвэр рүү тээвэрлэнэ. Үйлдвэрийн бүтээмжийг оновчтой болгох үүднээс эхлээд Гацууртын ордын өндөр агуулгатай исэлдсэн хүдрийг дараа нь Гацууртын сульфидын хүдрийг боловсруулна. Тус үйлдвэрт Гацууртын боловсруулахад хүндрэлтэй сульфидын хүдрийг биологийн аргаар исэлдүүлэх нэмэлт цех байгуулна. 2010 онд Гацуурт хүрэх замыг барьж дуусгасан. Гацууртын олборлолтын ажлыг эхлүүлэх эцсийн зөвшөөрлүүд болон улсын комисс хүлээн авсны дараа биологийн аргаар исэлдүүлэх үйлдвэрийг барьж эхлэхээр төлөвлөөд байна.