Геологийн тогтоц

Ноён төслийн хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүд болон Бороогийн орд нь Монгол Улсын хойд-төв хэсэгт Хойд Хэнтийн тектоник бүслүүрт байрладаг. Энэхүү тектоник бүслүүр нь баруун хойд талдаа Баянголын хагарлын системээр, зүүн өмнөд талдаа Ерөө голын хагарлын системээр зааглагддаг. Хойд Хэнтийн бүслүүрт литотектоникийн гурван бүрэлдэхүүн хэсэг зонхилно.

Хамгийн эртний чулуулгууд нь Доод Палеозойн түрмэл иж бүрдлүүд хожим нь нэвчсэн Дээд Кембрийн өмнөх үеэс Доод Палеозойн үеийн флиш зүсэлт юм. Эдгээр чулуулгийн тогтцууд нь орон зайн хувьд Ерөө голын хагарлын системээр хязгаарлагдсан Дунд болон Дээд Пермийн эх газрын галт уулын чулуулаг, тунамал чулуулгаар эмх цэгцгүй хучигдсан байдаг. Хамгийн хожуу үеийн чулуулгийн тогтцууд нь Юрий-Цэрдийн болон Гуравдагчийн нүүрс-агуулсан тунамал чулуулгууд юм.

Гацуурт орчмын газрыг хөндлөн хувааж буй бүсчилсэн структурын бүс нь Ерөө голын хагарлын бүсийн элемент болох Сүжигтэйн хагарал юм. Энэ нь суналын дагуу 200 километрээс дээш зайд байрших, зүүн хойшоо чиглэлтэй, өнцөг өндөртэй хагарлын систем бөгөөд хагарлын системийн дагуу Сүжигтэй болон Ялбагийн үндсэн чулуулгийн алтны агуулга, алтны шороон ордын хэд хэдэн малталт илэрдэг.
Сүжигтэйн хагарал нь Гацууртын нутагт хоорондоо огт адилгүй хоёр төрлийн геологийн тогтцыг тусгаарладаг. Баруун хойд талдаа үндсэн чулуулаг нь Зуунмод Бүрдэлтэй нэгдсэн Пермийн бага гүний цайвар магмын чулуулгаас тогтдог. Харин зүүн өмнөд талдаа Хараагийн формацийн Доод Палеозойн метаморфизмд өртсөн хэмхдэст тунамал чулуулагт Бороогийн Түрмэл Иж бүрдлийн дунд-найрлагатай хэсгүүд нэвчсэн байдаг.