Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй ба Аюулгүй ажиллагаа

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

Бороо Гоулд компани нь Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны хэлтэс, Байгаль орчны хэлтэс, мөн хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны хороотой. Эдгээр нь хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчинтой холбоотой компанийн бүхий л үйл ажиллагааг олон улсын стандарт, шилдэг туршлагууд, компанийн дотоод журам, дүрэм болон Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу явуулдаг.

ОСОЛГҮЙ үйлдвэрлэлийн шаардлагуудыг хангах, аюулгүй, эрүүл ажиллах орчинг бий болгохын тулд БГК нь хүнийг үл буруутгах хөдөлмөрийн соёлыг бий болгож, ажилчдыг өөрсдийн үйлдлээс үүдэн гарсан аливаа зөрчил, ослын талаар өөрсдөө мэдээлэхийг дэмжиж байна. Энэ ч үүднээс компанийн бүх ажилчид Метрикс карт, Аюулыг мэдээлэх хуудас бөглөдөг.

Ажлын байранд гарч болзошгүй аюулыг ажлын байр болгон дээр тодорхойлж, эрсдэлийн үнэлгээ хийдэг. Эрсдэлийн үнэлгээг үндэслэн ажилчдыг шаардлагатай хувийн, тусгай болон нийтийн хамгаалах хэрэгслүүдээр хангаж, тэдгээрийн ашиглалт, хадгалалтад хяналт тавьдаг.

Мөн тус компани нь бэлтгэгдсэн ажилчдаас бүрдсэн Аврах ажиллагааны багтай. Тус баг нь сургалт явуулах талбай, мөн түүнчлэн гал түймэр, химийн бодисын асгарал гэх мэт онцгой байдлын үед ажиллахад шаардлагатай багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байдаг.

Бороо Гоулд компани нь гэрээт гүйцэтгэгч нарын эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаанд ихээхэн анхаардаг. Тухайлбал, аюулгүй ажиллагааны талаар тавигдах шаардлагуудыг боловсруулж, аюулгүй ажиллагааны сургалтын хөтөлбөрийг бэлтгэж, гэрээт гүйцэтгэгч Бороо дээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхлэхээс нь өмнө тэдгээрийг судлуулдаг.