Байгаль орчин ба Аюулгүй ажиллагаа

Бороо гоулд компани нь Монголын төв хойд хэсэгт байдаг хосгүй үзэсгэлэнтэй газрыг хүндлэн үйл ажиллагаагаа явуулдаг

Бороо Гоулд Компани (БГК) нь өөрийн ажилчид болон олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах, уурхайн үйл ажиллагаанд өртсөн газар нутгийн байгаль орчныг хамгаалах нь өөрийн нэн чухал үндсэн үүрэг хариуцлагуудын нэг хэмээн үздэг. Энэхүү зарчмыг дэмжсэн компанийн бодлого журмыг сийрүүлбэл:

-Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчинд учирч болзошгүй аюул болон эрсдлүүдийг тогтоох

-Ажилчдыг тэдний ажлын төлөвлөгтөөтэй холбогдох эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр, журмуудыг боловсруулах болон хэрэгжүүлэх ажилд зайлшгүй оролцуулах

- Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчинтой холбоотой үүрэг хариуцлагаа хэрэгжүүлэхэд нь туслах зорилгоор бүх шатны албан тушаалтнуудыг зохих сургалтад хамруулах

-Болзошгүй осол, онцгой нөхцөл байдлыг таньж мэдэн тэдгээр тохиолдолд хэрхэх тухай сургалт, туршилтууд явуулах

-         Энэхүү бодлого журмуудын хэрэгжилтийг хангах, хэрэгжилтийг үнэлэх зорилгоор тогтмол аудит  явуулах

-         Байгаль орчны бохирдол үүсэхээс сэргийлсэн, аюулыг бууруулсан мөн/эсхүл хяналтандаа байлгасан байдлаар хаягдлыг хадгалж устгах

БГК нь дээрх зорилгуудаа хэрэгжүүлэхэд гол анхаарлаа хандуулсаар байгаа ба зорилго тус бүрийн хувьд хамгийн өндөр түвшинд хүрэхийн төлөө бүхий л нөөц бололцоогоо зориулсаар байна. Энэхүү хүчин чармайлтын үр дүнд Бороо нь Монгол Улсын үндсэний, бүсийн болон орон нутгийн түвшинд томоохон оролцогч болсон байна. 2003 онд БГК-ийг МҮХАҮТ-аас Гадаадын Шилдэг Хөрөнгө Оруулагчаар нэрлэсэн байна.

БГК нь Бороогийн уурхайг ажиллуулахад зайлшгүй шаардлагатай бүхий л байгаль орчны тусгай зөвшөөрөл болон бусад зөвшөөрөлтэй компани юм. Бороогийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр, Байгаль хамгаалах төлөвлөгөөг Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан билээ. Бороо нь холбогдох зөвшөөрлүүдийг авахтай холбоотой Монгол Улсын бүхий л хуулиар тогтоосон шаардлагуудыг чандлан даган мөрддөг бөгөөд хэдий заавал даган мөрдөхөөр хуульчлаагүй ч Монгол Улсын томоохон хэмжээний орон нутгийн зүгээс санал болгосон удирдлагын сайн туршлагууд болон орон нутагтай харилцах харилцааг өргөжүүлэх арга хэмжээнүүдийг мөн хэрэгжүүлдэг.

Үүнээс гадна тус компани нь олон улсын хэмжээнд хүлээгдэж буй хүлээлтүүдэд нийцүүлэн ажиллах үүрэгтэй гэж үздэг. Тиймээс, Бороо Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци, Дэлхийн Банк, Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк гэх мэт олон улсын санхүүгийн байгууллагуудаас санал болгосон удирдлагын шилдэг туршлагуудыг хэрэгжүүлдэг.

Бороогийн төслийн үйл ажиллагааны байгаль орчинд нөлөөлөх байдалд анхаарал хандуулах, үндэсний болон орон нутгийн удирдлагуудаас олгох төрөл бүрийн зөвшөөрөлтэй холбогдох хууль зүйн шаардлагуудыг даган биелүүлэх явдлыг хянах зорилгоор БГК Байгаль орчны удирдлагын систем (“БОУС”) бий болгосон. Уг системд хуваарьт хяналт, инженерийн хяналт, мөн хаягдал хадгалах байгууламж, үйлдвэр, уурхайн хаягдал овоолгын хаягдал, хүчил үүсгэх магадлалыг туршилтаар шалгах, тоосны хяналт, уурхайн талбайд болон талбайн гадна хальж асгарсан тохиолдлыг судалж, аюултай материалтай харьцах, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн хяналт, уурхайг хааж нөхөн сэргээлт хийх талаарх төлөвлөлт, ундны усыг цэвэршүүлэх системийг хянах, хаягдал ус цэвэршүүлэх, хаягдал булах ажиллагаа зэрэг ордог.

Бороогийн төслийн үйл ажиллагааны байгаль орчинд нөлөөлөх байдалд анхаарал хандуулах, байгаль орчны талаар холбогдох хууль зүйн шаардлагуудыг даган биелүүлэх явдлыг хянах зорилгоор БГК Байгаль орчны удирдлагын систем (“БОУС”) бий болгосон. Уг системд хуваарьт хяналт, инженерийн хяналт, хаягдал хадгалах байгууламж, тээрэм, уурхай, амьд байгаль, хаягдал овоолгын хаягдал болон хаягдлын менежментийн талаар тайлагнах ажиллагаа зэрэг ордог. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын хяналт шинжилгээний тусгай хөтөлбөрүүдэд хүчил үүсгэх магадлалыг туршилтаар шалгах, тоосны хяналт, уурхайн талбайд болон талбайн гадна хальж асгарсан тохиолдлыг судалж, тайлагнах, байгаль орчны нөхөн сэргээлт, аюултай материалтай харьцах, уурхайг хааж нөхөн сэргээлт хийх талаарх төлөвлөлт, ундны усыг цэвэршүүлэх системийг хянах, хаягдал ус цэвэршүүлэх болон хаягдал булах ажиллагаа зэрэг ордог. БОУС-д ISO-14001 стандарт, Монгол улсын байгаль орчинтой холбоотой хуулиуд болон үйл ажиллагаатай холбоотой байгаль орчны асуудлуудыг тодорхойлох, зохион байгуулж шийдвэрлэхэд баримтлах, байгаль орчны аливаа онцлог асуудлын талаарх Канадын Холбооны улс, Саскачеван муж улс, Дэлхийн банкны/ОУСК-ийн стандартуудаас хамгийн шаардлага өндөртэйг нь баримталдаг.