Урьд нь хийсэн хайгуул, өрөмдлөг

Монгол Улсын Засгийн газраас 1970 онд хэрэгжүүлсэн газрын зурагжуулах хөтөлбөрийн үеэр Гацууртын хөндийн хөрсөн доорх давхаргад анх алт илрүүлсэн. Гацууртын шороон ордыг 1991 онд уг нутаг дэвсгэрт нарийвчилсан хайгуул хийх үеэр нээжээ. Шороон ордын анхны нөөц баялгийг нэг куб метрт 2.7 грам буюу 2,500 кг алт буй (80,000 унци) гэж тооцоолсон байв.

Хожим нь “Гацуурт” нэртэй болсон Монголын “Гурван Гол” компанид Гацууртын шороон ордын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг 1995 онд олгожээ. Шороон ордод 1995 оноос 2002 он хүртэл олборлолт явуулснаас сүүлийн жилд хийсэн ажил нь үндсэндээ хаягдал дахин боловсруулалт байв.

1996, 1997 онуудад Каскадиа ХХК нь Монголын хойд хэсэгт орших энэ газрыг хамарсан хайгуулын гурван тусгай зөвшөөрөл авсны дунд Ерөө голын алтны суналын ихээхэн хэсэг болон Гацууртын шороон ордыг хамарсан Хараа голын тусгай зөвшөөрөл оржээ. 1997 онд Гацууртын шороон ордын үндсэн чулуулгийн ёроолд үзэгдэхүйц алт бүхий кварцын судлууд ажиглагдсан бөгөөд өөрчлөгдсөн боржин чулуу шороон ордын хэмхдэст байсан нь тэмдэглэгдсэн байдаг. Камеко нь 1997 онд Каскадиад анх хувь эзэмшиж 2004 он гэхэд уг төслийг 100 хувь эзэмших болжээ.

1998 онд шороон ордын улны нарийвчилсан зураглал гаргах, хөрснөөс дээж авч хэмжилт хийх ажлуудыг бүрэн гүйцэтгэсэн. Өмнөд Энгэр, Үндсэн бүсэд алт болон хүнцэл агуулсан хөрсний хүчтэй гажил илэрсэн. Гацууртын нутагт байр зүйн, газрын соронзон үзэгдэл болон цахилгаан туйлшралын (“ЦТ”) судалгаа хийж дуусгасан бөгөөд Өмнөд энгэр, Төвийн бүс болон Үндсэн бүсэд туйлшралын гажил илэрсэн. Төвийн бүс болон Үндсэн бүсэд алмаазан өрөмдлөгийн дөрвөн цооногт ЦТ гажил, үндсэн чулуулгийн зорилтот цэгүүдэд туршилт хийсэн.

1999-2000 онд Төвийн бүсэд нийт 2,138 м талбайг хамарсан газарт алмаазан өрөмдлөгийн 16 цооног, Үндсэн бүсэд нийт 1,174 метр талбайг хамарсан газарт алмаазан өрөмдлөгийн 8 цооног гаргаж дуусчээ. Өрөмдлөгийн дээжүүдэд хийсэн баяжуулалтын урьдчилсан туршилтын ажлаар хоёр бүсийн аль алинд алтны эрдэсжилт боловсруулахад түвэгтэй болохыг тодорхойлжээ.

2001-2002 онд Төвийн бүсэд нийт 7,552 м талбайг хамарсан газарт алмаазан өрөмдлөгийн 80 цооног нэмж өрөдсөн байна. Төвийн бүсийн ордын ихэнх хэсэгт 75-100 м хүртэл босоо гүнд илүү системчилсэн байдлаар туршилт явуулсан. Өрөмдлөгийн ажлын талаарх мэдээллийг нэгтгэж нөөцийг тооцсон байна.

2003 онд Төвийн бүсэд эрдэсжилт рүү чиглэсэн суналын өргөжилт, яг дэргэд нь буй бусад зорилтот цэгүүдэд туршилт хийх зорилгоор нийт 1,993 метр талбайг хамарсан газарт урвуу үлээлттэй өрөмдлөг болон алмаазан өрөмдлөгийн 15 цооног гаргаж дууссан. Түүнчлэн, гүехэн исэлдсэн эрдэсжилтийн цианидад уусах шинж чанарыг тодорхойлох зорилгоор Үндсэн бүсэд нийт 435 метр талбайг хамарсан газарт урвуу үлээлттэй өрөмдлөгийн гүехэн цооног арвыг ухаж дуусгасан.

2004 онд Төвийн бүсэд хэрэгжүүлсэн хайгуулын хөтөлбөр гол төлөв урьд нь цооног гаргасан газарт нэмэлт цооног гаргах, ордыг системтэйгээр илүү гүн өрөмдөх ажлаас бүрдсэн. Энэхүү зорилтот цэгүүдийг илүү гүнд туршихын тулд Үндсэн бүсэд мөн дөрвөн цооног өрөмдсөн. 17,066 метр талбайг хамарсан газарт нийт 110 өрөмдлөгийн цооног гаргаж дуусчээ.

2005 онд Гацууртын төслийн илүү техникийн талын нарийвчилсан судалгаа явуулсан. Нэмэлт 28 цооног өрөмдөж тэдгээрийн мэдээллийг нэгтгэж Төвийн бүсийн геологийн болон нөөцийн моделийг гүйцэтгэсэн. Үндсэн бүсийн хүдрийн биетийг нийт 10,524 м талбай хамарсан нэмэлт 59 цооног өрөмдсөний үндсэн дээр тодорхойлсон.

2007 онд нөөц болон баялгийг баталсан.

2010 онд Гацуурт хүрэх зам барьсан.

Гацууртын олборлолтын ажлыг эхлүүлэх эцсийн зөвшөөрлүүд болон улсын комисс хүлээн авсны дараа биологийн аргаар исэлдүүлэх үйлдвэрийг барьж эхлэхээр төлөвлөөд байна.