Нөөц, баялгийн тооцоолол

Нөөц ба баялаг: Дараах хүснэгтэд Гацууртын алтны нөөц болон баялгийн тооцоог 2010 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар үзүүллээ.

Тонн Агуулга
Агуулагдаж буй алт
(000s) гр/т Унци (000)
Баттай
Бодитой 16,349 2.8 1,489
Нийт нөөц 16,349 2.8 1,489
Баттай
Бодитой 5,533 2.4 426
Нийт баттай ба бодитой баялаг 5,533 2.4 426
Боломжтой баялаг 5,926 2.6 491