card
Мэдээллийн аюулгүй байдлын хэлтсийн Мэргэжилтэн

Мэдээллийн аюулгүй байдлын хэлтсийн Мэргэжилтэн

Таныг Мэдээллийн аюулгүй байдлын хэлтэст “Мэргэжилтэн” - ний ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Байгаль орчны инженер - Ойн инженерийн ажлын байр

Байгаль орчны инженер - Ойн инженерийн ажлын байр

Таныг Байгаль орчны хэлтэст “Байгаль орчны инженер - Ойн инженер”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Өөрөө буулгагчийн операторын ажлын байр

Өөрөө буулгагчийн операторын ажлын байр

Таныг Ил уурхайн Уулын ашиглалтын албанд “Өөрөө буулгагчийн оператор”-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Бульдозерын операторын ажлын байр

Бульдозерын операторын ажлын байр

Таныг Ил уурхайн Уулын ашиглалтын албанд “Бульдозерын оператор”-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Урвалжийн операторчийн ажлын байр

Урвалжийн операторчийн ажлын байр

Таныг Боловсруулах үйлдвэрт “Урвалжийн операторч”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уурхайн жолоочийн ажлын байр

Уурхайн жолоочийн ажлын байр

Таныг Уурхайн аж ахуйн хэсэгт “Уурхайн жолооч”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Оосорлогч дохиочин /Кранист/ - ын ажлын байр

Оосорлогч дохиочин /Кранист/ - ын ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт, засварын хэлтэст “Оосорлогч дохиочин /Кранист/” – ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Зөвшөөрөл, эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтний ажлын байр

Зөвшөөрөл, эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтний ажлын байр

Таныг Комплайнсийн хэлтэст “Зөвшөөрөл, эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн”–ий ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Боловсруулах үйлдвэрийн Захиргааны ажилтны ажлын байр

Боловсруулах үйлдвэрийн Захиргааны ажилтны ажлын байр

Таныг Боловсруулах үйлдвэрт  “Захиргааны ажилтан”-ны ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Цахилгаанчны ажлын байр

Цахилгаанчны ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт, засварын хэлтэст “Цахилгаанчин” – ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Аюулгүй ажиллагааны ажилтны ажлын байр

Аюулгүй ажиллагааны ажилтны ажлын байр

Таныг Аюулгүй ажиллагааны хэлтэст “Аюулгүй ажиллагааны ажилтан” - ны ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Баяжуулах үйлдвэрийн операторчын ажлын байр

Баяжуулах үйлдвэрийн операторчын ажлын байр

Таныг Боловсруулах үйлдвэрт “Баяжуулах үйлдвэрийн операторч” – ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хамгаалалтын ажилтны ажлын байр

Хамгаалалтын ажилтны ажлын байр

Таныг Хамгаалалтын хэлтсийн  “Хамгаалалтын ажилтан”-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уулын засварын хэсэгт Засварчины ажлын байр

Уулын засварын хэсэгт Засварчины ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт, засварын хэлтсийн Уулын засварын хэсэгт “Засварчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Засварын үйл ажиллагаа хариуцсан Сургагчын ажлын байр

Засварын үйл ажиллагаа хариуцсан Сургагчын ажлын байр

Таныг Хүний нөөцийн хэлтэст “Засварын үйл ажиллагаа хариуцсан Сургагч” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй