card
Судалгааны мэргэжилтны ажлын байр

Судалгааны мэргэжилтны ажлын байр

Таныг Төслийн менежмент, хөрөнгө оруулалтын хэлтэст "Судалгааны мэргэжилтэн"-ий ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уулын засварын сургагчийн ажлын байр

Уулын засварын сургагчийн ажлын байр

Таныг Техникийн ашиглалт, засварын хэлтсийн Уулын засварын хэсэгт "Уулын засварын сургагч"-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уулын талбайн сургагчийн ажлын байр

Уулын талбайн сургагчийн ажлын байр

Таныг Ил уурхайн газрын Уулын ашиглалтын албад "Уулын талбайн сургагч"-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хэвлэл мэдээллийн ажилтны ажлын байр

Хэвлэл мэдээллийн ажилтны ажлын байр

Таныг Хэвлэл мэдээлэл, орон нутагтай харилцах хэлтэст “Хэвлэл мэдээллийн ажилтан” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Өөрөө буулгагчийн операторын ажлын байр

Өөрөө буулгагчийн операторын ажлын байр

Таныг Ил уурхайн Уулын ашиглалтын албанд “Өөрөө буулгагчийн оператор”-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Засварчны ажлын байр

Засварчны ажлын байр

Таныг Уулын засварын хэсэгт “Засварчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй