card
Mandakhnaran
Уулын бүтээл, цагийн бүртгэлийн ажилтны ажлын байр

Уулын бүтээл, цагийн бүртгэлийн ажилтны ажлын байр

Таныг Ил уурхайн газарт “Уулын бүтээл, цагийн бүртгэлийн ажилтан ” -ны ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хөлсөөр ажиллагч - Уурхайн сувилагчийн ажлын байр

Хөлсөөр ажиллагч - Уурхайн сувилагчийн ажлын байр

Таныг Аюулгүй ажиллагааны хэлтэст “Сувилагч” – ийн ажлын байранд Хөлсөөр ажиллагчаар урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Аюулгүй ажиллагааны ажилтны ажлын байр

Аюулгүй ажиллагааны ажилтны ажлын байр

Таныг Аюулгүй ажиллагааны хэлтэст “Аюулгүй ажиллагааны ажилтан” - ны ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Цахилгаанчны ажлын байр

Цахилгаанчны ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэст “Цахилгаанчин”–ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Зөвшөөрөл, эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтний ажлын байр

Зөвшөөрөл, эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтний ажлын байр

Таныг Комплайнсийн хэлтэст “Зөвшөөрөл, эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн”–ий ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хаягдлын далан геотехникийн инженерийн ажлын байр

Хаягдлын далан геотехникийн инженерийн ажлын байр

Таныг Ил уурхайн Уулын ашиглалтын хэлтэст “Хаягдлын далан геотехникийн инженер”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Бульдозер түрэгчийн операторын ажлын байр

Бульдозер түрэгчийн операторын ажлын байр

Таныг Ил уурхайн Уулын ашиглалтын албанд “Бульдозер түрэгчийн оператор”-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Түлш түгээгчийн ажлын байр

Түлш түгээгчийн ажлын байр

Таныг Хангамжийн хэлтэст “Түлш түгээгч” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Захиргааны ажилтны ажлын байр

Захиргааны ажилтны ажлын байр

Таныг Ил уурхайн албанд “Захиргааны ажилтан”-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн мэргэжилтний ажлын байр

Хүний нөөцийн мэргэжилтний ажлын байр

Таныг Хүний нөөцийн хэлтэст “Хүний нөөцийн мэргэжилтэн” - ний ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Боловсруулах үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа хариуцсан Сургагчын ажлын байр

Боловсруулах үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа хариуцсан Сургагчын ажлын байр

Таныг Хүний нөөцийн хэлтэст “Боловсруулах үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа хариуцсан Сургагч” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Засварын үйл ажиллагаа хариуцсан Сургагчын ажлын байр

Засварын үйл ажиллагаа хариуцсан Сургагчын ажлын байр

Таныг Хүний нөөцийн хэлтэст “Засварын үйл ажиллагаа хариуцсан Сургагч” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Мэдээллийн технологийн сүлжээний техникчийн ажлын байр

Мэдээллийн технологийн сүлжээний техникчийн ажлын байр

Таныг Мэдээллийн технологийн хэлтэст “Мэдээллийн технологийн сүлжээний техникч” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Нарийн бичгийн даргын ажлын байр

Нарийн бичгийн даргын ажлын байр

Таныг Захиргаа, хүний нөөцийн газарт “Нарийн бичгийн дарга” - ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Машинистын ажлын байр

Машинистын ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэст “Машинист” -ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй