card
Angarag
Үйлдвэрийн захиргааны ажилтны ажлын байр

Үйлдвэрийн захиргааны ажилтны ажлын байр

Таныг Баяжуулах үйлдвэрийн хэлтэст “Захиргааны ажилтан” – ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Худалдан авалт хариуцсан ажилтны ажлын байр

Худалдан авалт хариуцсан ажилтны ажлын байр

Таныг Хангамжийн хэлтэст “Худалдан авалт хариуцсан ажилтан”-ны ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Өрөмдлөг тэсэлгээний ажлын хяналтын инженерийн ажлын байр

Өрөмдлөг тэсэлгээний ажлын хяналтын инженерийн ажлын байр

Таныг Уурхайн ашиглалтын хэлтэст “Өрөмдлөгө тэсэлгээний ажлын хяналтын инженер”-ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Кран тоног төхөөрөмжийн операторын ажлын байр

Кран тоног төхөөрөмжийн операторын ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэст “Кран тоног төхөөрөмжийн оператор” - ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уулын операторын ажлын байр

Уулын операторын ажлын байр

Таныг Уурхайн ашиглалтын хэлтэст “Уулын оператор”-ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварчины ажлын байр

Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварчины ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэс “Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Засварын төлөвлөлтийн инженерийн ажлын байр

Засварын төлөвлөлтийн инженерийн ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэст “Уулын засварын төлөвлөлтийн инженер” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодогчийн ажлын байр

Нягтлан бодогчийн ажлын байр

Таныг Санхүү бүртгэлийн хэлтэст “Нягтлан бодогч” - ийн ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн туслах ажилтны ажлын байр

Санхүүгийн туслах ажилтны ажлын байр

Таныг Санхүү, бүртгэлийн хэлтэст “Санхүүгийн туслах ажилтан” - ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Токарьчин - Засварчин ажлын байр

Токарьчин - Засварчин ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэст “Токарьчин-Засварчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Орон нутгийн ажилтны ажлын байр

Орон нутгийн ажилтны ажлын байр

Таныг Орон нутагтай харилцах хэлтсийн “Орон нутгийн ажилтан” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Баяжуулах үйлдвэрийн операторын ажлын байр

Баяжуулах үйлдвэрийн операторын ажлын байр

Таныг Үйлдвэрийн ашиглалтын хэлтэст “Баяжуулах үйлдвэрийн оператор” - ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Гагнуурчины ажлын байр

Гагнуурчины ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэст “Гагнуурчин” - ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Тоног төхөөрөмжийн засварчины нээлттэй ажлын байр

Тоног төхөөрөмжийн засварчины нээлттэй ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэст "Тоног төхөөрөмжийн засварчин"-ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Цахилгаанчны ажлын байр

Цахилгаанчны ажлын байр

Таныг Засварын хэлтэст “Цахилгаанчин”–ы ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй